Accéder au contenu

Onze website is ecologisch ontworpen, we leggen u uit hoe

Close

Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen vertaald uit het Frans

De website https://www.expanscience.com geeft algemene informatie over Laboratoires Expanscience en zijn producten. De website https://www.expanscience.com is bedoeld voor het grote publiek, gezondheidswerkers en journalisten. De informatie die door de website https://www.expanscience.com wordt verstrekt, is bedoeld om de directe relatie tussen bezoekers van de website en gezondheidswerkers te verbeteren, niet om hen te vervangen.

Expanscience, een naamloze vennootschap met een raad van bestuur en een raad van toezicht met een kapitaal van € 11.562.528, met maatschappelijke zetel te 1, Place des Saisons - 92048 PARIS La Défense Cedex (Frankrijk), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 317 586 808 en geïdentificeerd door het individuele intracommunautaire btw-nummer FR 52 317 586 808 (hierna de “Vennootschap”), is de uitgever van de website https://www.expanscience.com (hierna de “Site” ). Deze website wordt volledig gefinancierd door Expanscience.

Mevrouw Emmanuelle DUMAS is, in haar hoedanigheid van Communicatiedirecteur, de Publicatiedirecteur van deze website. De inhoud van de website is uitsluitend intern ontwikkeld door medewerkers van Expanscience: deze medewerkers kunnen gezondheidswerkers zijn die werknemers zijn van Laboratoires Expanscience. De inhoud van de website is niet geschreven door onafhankelijke gezondheidswerkers. De inhoud van de website wordt, voor de onlineplaatsing en indien nodig, gevalideerd door de Afdeling Farmaceutische Zaken onder leiding van mevrouw Anne-Marie MARX, Directeur Farmaceutische & Cosmeticazaken, Corporate Quality Director en Verantwoordelijke Apotheker.

De website wordt in Ierland gehost door het bedrijf:

Amazon Web Services France
67 Boulevard du Général Leclerc
92110 Clichy – France
Tel. : +33 (0)1 46 17 10 00
Website : aws.amazon.com/fr

De grafische en technische realisatie van de site is toevertrouwd aan het bedrijf:

Infostrates
ZAC de la Valentine
4 Montée du Cdt de Robien
13011 Marseille - France
Tel. : +33 (0)4 96 11 07 07
Website : www.infostrates.fr

 

Als u een probleem ondervindt tijdens het browsen op de website, of vragen heeft over de website zelf, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens: 


Laboratoires Expanscience
1 Place des Saisons
92048 Paris La Défense - France
Tel. : +33 (0)1 43 34 60 00
Fax : +33 (0)1 43 34 61 00
of via ons contactformulier.

Algemene gebruiksvoorwaarden

 

I. Toepassingsgebied

De toegang tot de website, evenals het gebruik van de inhoud ervan, gebeurt in het kader van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Het feit dat u de website bezoekt en er op navigeert, houdt in dat u deze algemene gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.
 

II. Territorialiteit

De informatie op de website is bestemd voor gebruik door particulieren en/of gezondheidswerkers die in Frankrijk wonen. Men kan toegang hebben tot de website vanuit andere landen, waarvan de regelgeving kan verschillen van de Franse regelgeving. Het is mogelijk dat de informatie op de website niet geschikt is of niet conform is aan de regelgeving buiten Frankrijk.
Deze website en de informatie die erop staat is niet bedoeld of goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten, of door Amerikaanse burgers of residenten.
 

III. Persoonsgegevens

In het kader van de diensten die ons Bedrijf op de website aanbiedt, kan het uw persoonsgegevens verzamelen. Raadpleeg voor aanvullende informatie ons Privacy- en Cookiebeleid
 

IV. Aard en omvang van op de website gepubliceerde informatie

De website kan u mogelijk meningen geven van experts op een bepaald gebied met betrekking tot de inhoud van de website of uittreksels uit persartikelen. Dergelijke informatie is geheel voor rekening van de geraadpleegde deskundige of de auteur van het artikel en geeft niet noodzakelijk de mening van de Vennootschap weer.
De website kan ook informatie bevatten over gezondheid, lichamelijke conditie, een medisch gebied of medische behandelingen die uitsluitend bedoeld zijn voor menselijk gebruik. Deze informatie vormt op geen enkele manier een medisch advies en wordt uitsluitend ter informatie op de website gepubliceerd. De informatie is niet bedoeld ter vervanging van het advies, de behandeling of de aanbevelingen van gezondheidswerkers.
U mag deze informatie in geen geval gebruiken om een ​​medische diagnose te stellen van een ziekte of lichamelijk probleem of om behandelingen voor te schrijven of te gebruiken. Het is aan u om uw arts of apotheker te raadplegen. Zij zijn gezondheidswerkers en alleen zij zijn bevoegd om u advies te geven dat is aangepast aan uw specifieke situatie.
Bijgevolg erkent u dat het Bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de informatie en diensten die op de website worden aangeboden en aanvaardt u dat het gebruik van deze informatie en diensten gebeurt onder uw eigen volledige verantwoordelijkheid, controle en leiding.
Ten slotte is het waarschijnlijk dat de informatie die op de website wordt vermeld en verspreid, directe of indirecte verwijzingen bevat naar producten, programma's en diensten van het Bedrijf die niet zijn aangekondigd of niet beschikbaar zijn in bepaalde landen of bepaalde regio's en die mogelijk worden aangeboden onder een ander merk en onderworpen kunnen zijn aan andere regelgeving en gebruiksvoorwaarden, afhankelijk van het land. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat het Bedrijf van plan is dergelijke producten, programma's of diensten in uw land te verkopen. Neem contact met ons op voor informatie over de producten, programma's en diensten die beschikbaar zijn in uw land.
 

V. Prognoses en intentieverklaringen

Op deze website kunnen verklaringen met betrekking tot de toekomst verschijnen gebaseerd op onze kennis en overtuiging. De resultaten die daadwerkelijk door ons Bedrijf worden behaald, kunnen echter sterk verschillen van deze verklaringen, voor zover ze afhankelijk zijn van een reeks factoren van competitieve en macro-economische aard, waar ons Bedrijf geen controle over heeft. Onverminderd eventuele wettelijke verplichtingen met betrekking tot de wijziging van deze voorspellende verklaringen, is ons Bedrijf niet van plan om regelmatig alle voorspellende verklaringen op deze website bij te werken.
 

VI. Intellectuele eigendomsrechten

Ons bedrijf heeft de domeinnaam https://www.expanscience.com. De website is een intellectueel werk dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De website als geheel en elk van de elementen waaruit deze bestaat (zoals teksten, boomstructuren, software, animaties, afbeeldingen, foto's, illustraties, diagrammen, logo's, geluiden, muziek, "bonussen" en downloadbare goodies, enz.) zijn , behoudens specifieke vermelding, het exclusieve eigendom van ons Bedrijf, dat als enige bevoegd is om de daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten te gebruiken. 
Bijgevolg is, in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, de wettelijke en reglementaire bepalingen van alle landen en internationale verdragen, het gebruik van de gehele of een gedeelte van de website, in het bijzonder door het downloaden, reproduceren, doorgeven, weergeven of verspreiden voor andere doeleinden dan voor uw persoonlijk en privégebruik voor niet-commerciële doeleinden, ten strengste verboden. Overtreding van deze bepalingen onderwerpt u aan de straffen voorzien zowel door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en het Wetboek van Strafrecht, in het bijzonder met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht en het merkenrecht, als door het Burgerlijk Wetboek in zaken van burgerlijke aansprakelijkheid.
De handelsmerken en domeinnamen, evenals de ontwerpen en modellen die op de website verschijnen, zijn het exclusieve eigendom van ons Bedrijf, tenzij anders aangegeven. Elke reproductie of gebruik van deze handelsmerken, domeinnamen, ontwerpen en modellen, op welke manier en om welke reden dan ook, is verboden, evenals hun wijziging.
Het staat ons bedrijf vrij om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de website te wijzigen.
 

VII. Fotocredits

Stéphane GIZARD, Alain GOULARD, Jean-Pierre LAGIESKI, Barbara VIGNAUX, @Dakota and Mason, Agence R.é.A, Getty Images, Shutterstock, iStock, Unsplash.
 

VIII. Garanties en aansprakelijkheid

Ons Bedrijf stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie die via de website toegankelijk is, nauwkeurig en up-to-date is. Ons Bedrijf garandeert echter op geen enkele manier dat deze informatie juist, volledig en actueel is. Ons Bedrijf biedt geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de hele of een deel van de website. In het bijzonder vormt de informatie op de website, in welke hoedanigheid dan ook, op geen enkele manier een medisch advies. Bijgevolg stelt het raadplegen van de rubrieken van de website u op geen enkele manier vrij van het inwinnen van advies of het raadplegen van een gezondheidswerker (arts, kinderarts, apotheker, enz.).
Ons Bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en/of gevolgen, die voortvloeit uit het raadplegen en/of het gebruik van de website. In het bijzonder wijst ons Bedrijf alle verantwoordelijkheid af in geval van een onderbreking of ontoegankelijkheid van de website, het optreden van bugs, of schade als gevolg van frauduleuze handelingen door derden vanaf de website (zoals bijvoorbeeld inbraken).

 
Ons Bedrijf implementeert middelen die bedoeld zijn om de veiligheid te garanderen van bestanden die zijn gemaakt op basis van persoonsgegevens die op de website zijn verzameld. Ons Bedrijf heeft geen controle over de risico's die verband houden met de werking van internet en vestigt uw aandacht op het bestaan ​​van mogelijke risico's in termen van vertrouwelijkheid van gegevens die via dit netwerk worden doorgegeven.
 

IX. Hypertekstlinks

De pagina's van deze website kunnen hypertekstlinks bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd. Onze hypertekstlinks naar websites van derden zijn enkel bedoeld om uw navigatie te vergemakkelijken. Ons Bedrijf heeft geen controle over de huidige of toekomstige inhoud van websites van derden waarnaar de hypertekstlinks van de website leiden. Ons Bedrijf verwijst eenvoudig naar deze websites van derden, maar associeert zichzelf op geen enkele manier met hun inhoud.
Bijgevolg wijst ons Bedrijf alle verantwoordelijkheid (met name redactioneel) af met betrekking tot de toegang tot en/of de inhoud van websites van derden. In het bijzonder aanvaardt ons Bedrijf geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schending van auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die het gevolg kan zijn van toegang tot een pagina via een hypertekstlink. Aansprakelijkheid die voortvloeit uit illegale, onjuiste of onvolledige informatie op een website van derden, en in het bijzonder voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van deze informatie, is uitsluitend toe te rekenen aan de uitgever van de betreffende website, en niet aan ons Bedrijf.
Het creëren van hypertekstlinks naar de website, anders dan naar de startpagina, mag alleen gebeuren met de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van ons Bedrijf, en deze toestemming kan te allen tijde en zonder vergoeding worden ingetrokken. De pagina's van de website mogen in geen geval worden genest binnen de pagina's van een andere website. In alle gevallen moet een bericht de bezoeker informeren dat hij van website verandert.
 

X. Reclame voor producten of diensten

De website bevat geen advertenties voor producten of diensten in welke vorm dan ook.
 

XI. ANMS-Charter

De informatie op de website is opgesteld in overeenstemming met het Charte pour la communication et la promotion des produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) sur Internet et le e-media” ("Charter voor de communicatie en promotie van gezondheidsproducten (drugs en medische hulpmiddelen) op internet en e-media"), opgesteld door het Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM). Ons Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld te wijzigen of te verwijderen om deze in overeenstemming te brengen met de opeenvolgende updates van dit charter.
 

XII. Wijziging van deze voorwaarden

Ons Bedrijf deelt u mee dat deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden gepubliceerd door ze online te plaatsen en worden geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard wanneer u de website bezoekt na dat ze online zijn geplaatst. We raden u aan deze rubriek regelmatig te raadplegen.
 

XIII. Geschillen

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met het Franse recht, in het bijzonder de bepalingen van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 "voor het vertrouwen in de digitale economie", evenals wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 "met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden".
De Franse rechtbanken zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot de website. 

top of page