Accéder au contenu

Opowiemy Wam, jak zaprojektowaliśmy naszą eko-witrynę internetową

Close

Regulamin

Nota prawna przetłumaczona z języka francuskiego

Serwis internetowy https://www.expanscience.com zawiera ogólne informacje o Laboratoriach Expascience i ofiarowanych przez firmę produktach. Serwis https://www.expanscience.com przeznaczony jest dla konsumentów, profesjonalistów w zakresie ochrony zdrowia i dziennikarzy. Informacje zawarte w Serwisie https://www.expanscience.com mają na celu poprawę, a nie zastąpienie bezpośredniego kontaktu użytkowników strony z pracownikami służby zdrowia.

Wydawcą Serwisu https://www.expanscience.com (dalej zwanego „Serwisem”) jest spółka Expanscience, kierowana przez zarząd i radę nadzorczą spółka akcyjna prawa francuskiego, o kapitale zakładowym 11 562 528 €, z siedzibą pod adresem 1, Place des Saisons - 92048 PARIS La Défense Cedex (Francja), wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek w Nanterre pod numerem 317 586 808 i posiadająca wspólnotowy numer identyfikacji podatkowej FR 52 317 586 808 (dalej zwana „Spółką”). Niniejszy Serwis jest w pełni finansowany przez spółkę Expascience.

Dyrektorem ds. Publikacji Strony jest Emmanuelle DUMAS, Dyrektor ds. Komunikacji. Treści zamieszczane w Serwisie są opracowywane wyłącznie przez Spółkę, przez pracowników Expanscience. Osoby te mogą być zatrudnionymi przez Laboratoria Expanscience pracownikami wykonującymi zawody medyczne. Treści zamieszczane w Serwisie nie są redagowane przez niezależnych profesjonalistów w zakresie ochrony zdrowia. Jeśli to konieczne, treści zamieszczane w Serwisie są przed publikacją weryfikowane przez Dyrekcję ds. Farmaceutycznych, zarządzaną przez Anne-Marie MARX, Dyrektor ds. Farmaceutycznych i Kosmetycznych, Dyrektor ds. Jakości i Głównego Farmaceutę.

Serwis jest hostowany na serwerach w Irlandii, przez spółkę:

Amazon Web Services France
67 Boulevard du Général Leclerc
92110 Clichy – France
Nr Tel. : +33 (0)1 46 17 10 00
Strona internetowa : aws.amazon.com/fr

Projekt graficzny i realizacja techniczna Serwisu:

Infostrates
ZAC de la Valentine
4 Montée du Cdt de Robien
13011 Marseille - France
Nr Tel. : +33 (0)4 96 11 07 07
Strona internetowa : www.infostrates.fr

 

W razie jakichkolwiek problemów podczas użytkowania Serwisu lub jakichkolwiek innych pytań dotyczących samego Serwisu prosimy o kontakt pod następującym adresem:


Laboratoires Expanscience
1 Place des Saisons
92048 Paris La Défense - France
Nr Tel. : +33 (0)1 43 34 60 00
Fax : +33 (0)1 43 34 61 00
lub przez formularz kontaktowy. 

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 

I. Zakres stosowania

Zasady dostępu do Serwisu i użytkowania zamieszczanych w nim treści wynikają z niniejszych ogólnych warunków korzystania z Serwisu. Wejście na strony Serwisu i przeglądanie ich treści oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych ogólnych warunków korzystania z Serwisu.
 

II. Zakres terytorialny

Informacje zamieszczone w Serwisie są przeznaczone dla konsumentów i/lub profesjonalistów w zakresie ochrony zdrowia zamieszkałych we Francji. Można uzyskać dostęp do Serwisu w innym kraju, w którym mogą obowiązywać przepisy inne niż we Francji. W związku z tym informacje zamieszczone w Serwisie mogą nie być właściwe lub zgodne z przepisami obowiązującymi poza terytorium Francji.
Niniejszy Serwis oraz zamieszczone w nim informacje nie są przeznaczone na rynek Stanów Zjednoczonych ani zatwierdzone do użytku w tym kraju. Nie są przeznaczone dla amerykańskich obywateli ani rezydentów.
 

III. Dane osobowe

W ramach świadczenia usług proponowanych w Serwisie Spółka może zbierać dane osobowe. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w Polityce prywatności i plików cookies
 

IV. Rodzaj i zakres informacji udostępnianych w Serwisie

W Serwisie mogą być publikowane opinie ekspertów z danej dziedziny związane z zamieszczanymi w Serwisie treściami, a także fragmenty artykułów prasowych. Wyłączną odpowiedzialność za takie treści ponosi ekspert wydający daną opinię lub autor danego artykułu. Publikowane treści nie muszą być zgodne ze stanowiskiem Spółki.
W Serwisie mogą również być zamieszczane informacje na temat zdrowia, kondycji fizycznej, różnych dziedzin medycyny lub opieki zdrowotnej, dotyczące wyłącznie ludzi. Treści te nie są poradą lekarską i mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie mają na celu zastąpienia profesjonalnych porad, zaleceń lekarskich ani terapii.
W żadnym wypadku nie należy wykorzystywać tych informacji do postawienia diagnozy lekarskiej dotyczącej danej choroby lub problemu zdrowotnego ani do przepisania lub wdrażania odpowiedniej kuracji. W sprawach zdrowotnych należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub farmaceutą, którzy jako pracownicy służby zdrowia są jedynymi osobami posiadającymi uprawnienia do wydania właściwej porady.
W związku z powyższym Spółka ponosi odpowiedzialność wyłącznie za treści o charakterze informacyjnym i usługi świadczone w Serwisie, a Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za sposób i zakres wykorzystania tych treści.
Ponadto informacje zamieszczane i publikowane w Serwisie mogą zawierać bezpośrednie lub pośrednie odnośniki do produktów, programów lub usług oferowanych przez Spółkę. Nie muszą one być publikowane lub dostępne we wszystkich krajach lub regionach. Mogą być oferowane pod inną marką i podlegać różnym przepisom i warunkom w zależności od kraju.  Zamieszczenie w Serwisie takich odniesień nie oznacza zamiaru sprzedaży tych produktów lub programów ani świadczenia takich usług przez Spółkę w danym kraju. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji dotyczących produktów, programów i usług dostępnych w Twoim kraju.
 

V. Prognozy i oświadczenia woli

Zamieszczane w Serwisie oświadczenia dotyczące przyszłych zdarzeń są składane zgodnie z naszą wiedzą i przekonaniami. Rzeczywiste rezultaty osiągnięte przez Spółkę mogą jednak znacznie różnić się od składanych oświadczeń, ponieważ zależą od czynników związanych z konkurencją i czynników makroekonomicznych niezależnych od Spółki. Spółka nie zamierza regularnie aktualizować wszystkich zamieszczanych na Stronie prognoz, co nie stanowi pogwałcenia obowiązków prawnych związanych ze zmianą tych prognoz.
 

VI. Prawo własności intelektualnej

Prawo do nazwy domeny https://www.expanscience.com ma Spółka. Serwis jest utworem intelektualnym chronionym prawem własności intelektualnej. Całość Serwisu i wszystkie jego elementy składowe (takie jak teksty, drzewo treści, oprogramowanie, animacje, obrazy, fotografie, ilustracje, schematy, logotypy, dźwięki, muzyka, „bonusy” czy materiały do pobrania) stanowią wyłączną własność Spółki, która ma wyłączne prawo do korzystania ze związanych z nimi praw własności intelektualnej, o ile nie postanowiono inaczej.
W związku z powyższym, zgodnie z przepisami francuskiego Kodeksu własności intelektualnej, przepisami ustawowymi i wykonawczymi poszczególnych krajów oraz postanowieniami umów międzynarodowych zabrania się korzystania ze Strony w całości lub w części, a zwłaszcza jej pobierania, powielania, transmisji, reprodukcji i rozpowszechniania, w celach innych niż dozwolony użytek osobisty. Naruszenie tych postanowień podlega karom określonym przez Kodeks własności intelektualnej i Kodeks karny, w szczególności karom za naruszenie praw autorskich i przepisów ustawy o znakach towarowych oraz może skutkować odpowiedzialnością cywilną.
Marki i nazwy domen, jak również rysunki i modele zamieszczone w Serwisie są wyłączną własnością Spółki, o ile nie postanowiono inaczej. Zabrania się reprodukcji i wykorzystania tych marek, nazw domen, rysunków i modeli w jakikolwiek sposób i z jakiegokolwiek tytułu, jak również wprowadzania w nich zmian.
Spółka zachowuje prawo do zmiany treści zamieszczonych w Serwisie w dowolnym momencie i bez zapowiedzi.
 

VII. Zdjęcia

Stéphane GIZARD, Alain GOULARD, Jean-Pierre LAGIESKI, Barbara VIGNAUX, @Dakota and Mason, Agence R.é.A, Getty Images, Shutterstock, iStock, Unsplash.
 

VIII. Gwarancje i odpowiedzialność

Spółka dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczane w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Spółka nie udziela jednak żadnej gwarancji, że informacje te są prawdziwe, kompletne i aktualne. Spółka nie udziela jakiejkolwiek, wyraźniej ani dorozumianej gwarancji dotyczącej całości lub części Serwisu. W szczególności treści zamieszczanie w Serwisie, na jakiejkolwiek podstawie, w żadnym wypadku nie stanowią opinii lekarskiej. W związku z powyższym zapoznanie się z zawartością Serwisu w żadnym wypadku nie zastąpi profesjonalnej porady lub konsultacji z pracownikiem służby zdrowia (lekarzem, pediatrą czy farmaceutą).
Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z przeglądania lub użytkowania Serwisu, niezależnie od przyczyny, pochodzenia, rodzaju lub konsekwencji tych szkód. W szczególności Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu lub jego niedostępność, błędy informatyczne oraz wszelkie szkody powstałe na skutek nielegalnych działań osób trzecich za pośrednictwem Serwisu (na przykład w przypadku włamania).
Spółka wdraża środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa plików zawierających dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu. Spółka nie kontroluje ryzyka związanego z funkcjonowaniem Internetu i zwraca uwagę na potencjalne ryzyko dla zachowania poufności danych przekazywanych za pośrednictwem sieci.
 

IX. Hiperłącza

Poszczególne strony Serwisu mogą zawierać hiperłącza do innych stron internetowych należących do podmiotów trzecich. Zamieszczane w Serwisie hiperłącza do stron internetowych podmiotów trzecich służą wyłącznie ułatwieniu nawigacji. Spółka nie ma żadnej kontroli nad obecną lub przyszłą zawartością należących do podmiotów trzecich stron internetowych, do których prowadzą hiperłącza zamieszczane w Serwisie. Spółka zamieszcza wyłącznie odnośniki do stron internetowych innych podmiotów, ale nie ma wpływu na ich zawartość.
W związku z powyższym Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności (w tym redakcyjnej) związanej z dostępem do stron internetowych podmiotów trzecich i z zamieszczanych na tych stronach treściami. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszanie praw autorskich, praw do marki lub innych praw własności intelektualnej mogące wyniknąć z dostępu do jakiejkolwiek innej strony za pomocą hiperłącza. Odpowiedzialność za wszelkie nielegalne, niewłaściwe lub niekompletne treści zamieszczane na stronach internetowych podmiotów trzecich i, w szczególności, za wszelkie szkody powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania tych treści, ponosi wyłącznie wydawca danej strony internetowej, a nie Spółka.
Tworzenie hiperłączy do innych stron Serwisu niż strona główna wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, co nie stanowi podstawy do odszkodowania. Spółka nie udziela zgody na zagnieżdżanie poszczególnych stron Serwisu w innych stronach internetowych. W każdym przypadku powinien pojawić się komunikat informujący o przekierowaniu na inną stronę.
 

X. Reklamy produktów lub usług

Strona nie zawiera żadnych reklam produktów lub usług w jakiejkolwiek formie.
 

XI. Karta ANSM

Treści zamieszczane w Serwisie zostały sporządzone zgodnie z „Kartą na rzecz komunikacji i promocji produktów leczniczych (leków i urządzeń medycznych) w internecie i mediach cyfrowych” stworzoną przez francuską Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) – Krajową Agencję Bezpieczeństwa Leków i Produktów Leczniczych. Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia zamieszczonych w Serwisie treści w dowolnym momencie, aby zapewnić zgodność z kolejnymi zmianami niniejszej karty.
 

XII. Zmiany niniejszych warunków korzystania z Serwisu

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków korzystania z Serwisu w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Zmiany te są wprowadzane przez ich opublikowanie w Serwisie. Uznaje się, że zostały przyjęte przez użytkownika w chwili wejścia do Serwisu po opublikowaniu tych zmian. Zalecamy regularne zapoznawanie się z tą sekcją.
 

XIII. Spory
Niniejsze ogólne warunki korzystania z Serwisu zostały sporządzone zgodnie z prawem francuskim, w szczególności z przepisami ustawy nr 2004-575 z dn. 21 czerwca 2004 r. w sprawie zaufania do gospodarki cyfrowej oraz ustawy nr 78-17 z dn. 6 stycznia 1978 r. o informatyce, plikach i swobodach.
Sądami właściwymi miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Serwisem są sądy francuskie. 
 

top of page