Accéder au contenu

Opowiemy Wam, jak zaprojektowaliśmy naszą eko-witrynę internetową

Close

Polityka prywatności i pliki cookies

Spółka Expanscience, kierowana przez zarząd i radę nadzorczą spółka akcyjna prawa francuskiego, o kapitale zakładowym 11 562 528 €, z siedzibą pod adresem 1, Place des Saisons - 92048 PARIS La Défense Cedex (Francja), wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek w Nanterre pod numerem 317 586 808 (dalej „Spółka”, „my” lub „nasze”) zbiera dane osobowe za pośrednictwem serwisu internetowego www.expanscience.com (dalej „Serwis”).
 
Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o tym kiedy, jak i dlaczego zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników Serwisu. 
 
Zobowiązujemy się dostarczać produkty i usługi wysokiej jakości, w sposób profesjonalny i z zapewnieniem bezpieczeństwa danych. 
Informujemy, że zbieramy dane użytkowników Serwisu również za pośrednictwem plików cookies. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies i rodzaju zbieranych danych znajduje się w ustępie II niniejszej polityki prywatności. Pliki cookies można odrzucić w dowolnym momencie, klikając tu.

 

I. Zbierane dane osobowe i cel przetwarzania

Poniżej udostępniamy listę gromadzonych przez nas danych osobowych, cel przetwarzania i podstawę prawną każdego sposobu przetwarzania. 

 

Osoby, których dane dotyczą Rodzaj danych osobowych Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Użytkownicy
 • nazwisko, imię
 • adres e-mail
 • nr telefonu
 • adres korespondencyjny
 • odpowiedź na pytania lub prośby
 • zgoda
 • nasz uzasadniony interes związany z udzieleniem odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Spółki

W naszej ocenie przetwarzanie przez nas danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu nie stwarza nadmiernego ryzyka naruszenia Twoich praw i prywatności. Wdrożyliśmy jednak środki mające na celu ochronę Twoich praw przez określenie właściwego czasu przechowywania danych i zapewnienie odpowiedniej kontroli bezpieczeństwa. 
Jeżeli nie przekażesz nam wymaganych danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci produktów lub świadczyć usług, o które prosisz lub zrealizować celów, do których niezbędne jest podanie danych osobowych. Na formularzach oznaczone są dane, których podanie jest niezbędne. 
 

II. Pliki cookies i inne technologie internetowe 

Informujemy, że zbieramy dane użytkowników Serwisu również za pośrednictwem plików cookies. Kiedy odwiedzasz nasz Serwis, automatycznie zbieramy niektóre Twoje dane i dane Twojego komputera. Gromadzimy takie dane, jak adres IP czy nazwa przeglądarki (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari). Kiedy się logujesz lub odwiedzasz nasz Serwis, instalujemy stały plik cookie na dysku Twojego komputera. Możesz zrezygnować z wybranych plików cookies, zmieniając ustawienia plików cookies

 • Cookies analityczne - Te pliki cookies pozwalają nam określić liczbę wizyt i źródła ruchu w Serwisie, dzięki czemu możemy poprawić działanie Serwisu. Pliki te pozwalają również zidentyfikować najczęściej/najrzadziej odwiedzane strony i zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po Serwisie. Jeżeli odrzucisz te cookies, nie otrzymamy informacji o tym, jak korzystasz z Serwisu.
   
 • Cookies funkcjonalne - Te pliki cookies pozwalają nam polepszyć działanie Serwisu i dostosować je do potrzeb użytkownika. Mogą być stosowane przez nasze zespoły albo przez podmioty trzecie, których usługi są wykorzystywane na stronach naszego Serwisu. Jeżeli odrzucisz te pliki cookies, część usług lub wszystkie usługi mogą nie funkcjonować poprawnie.
   
 • Cookies reklamowe - Te pliki cookies mogą być stosowane w Serwisie przez naszych partnerów marketingowych. Mogą być wykorzystywane przez te firmy w celu określenia Twoich zainteresowań i personalizacji reklam na innych stronach internetowych. Nie gromadzą one samych danych osobowych, ale korzystają z unikalnego identyfikatora przeglądarki i urządzenia z dostępem do internetu. Jeżeli odrzucisz te pliki cookies, proponowane Ci reklamy będą mniej spersonalizowane.

III. Odbiorcy danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe różnym podmiotom trzecim:

 • Firmom, które dostarczają nam produkty lub świadczą usługi, np.:
  • Dostawcom usług, które umożliwiają naszą działalność, w szczególności:
  • Dostawcom usług hostingowych i konserwatorom Serwisu;
  • Starannie wybraliśmy dostawców tych usług i wdrożyliśmy środki mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych. Wszystkie podmioty, które świadczą nam usługi, zobowiązane są pisemną umową do przetwarzania przekazanych im danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia nam określonych usług oraz do wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa zapewniających ochronę danych osobowych.
 • Organom sądowym, organom państwowym i wszelkim innym podmiotom, jeżeli ujawnienie lub przekazanie im danych osobowych jest naszym obowiązkiem prawnym lub ma na celu ochronę praw, własności lub bezpieczeństwa Spółki lub jej pracowników; 
 • Inwestorom i innym podmiotom trzecim w przypadku ewentualnej sprzedaży lub innej transakcji związanej z naszą Spółką;
 • Naszym księgowym, biegłym rewidentom księgowym, adwokatom lub innym doradcom;
 • […]
   

IV. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych bezpośrednio poza Unię Europejską. 

V. Czas przechowywania danych osobowych

Usuwamy zgromadzone dane osobowe po określonym czasie:
po trzech latach od ostatniego kontaktu z nami (np. ostatniej prośby o dokumentację lub kliknięcia w hiperłącze przesłane drogą mailową). Po upływie tego okresu możemy przechowywać dane w archiwach (nie wysyłamy wówczas e-maili marketingowych), aby wywiązać się z zobowiązań podatkowych, księgowych i społecznych (5 do 10 lat). 
 

VI. Bezpieczeństwo danych osobowych

Wdrożyliśmy fizyczne, elektroniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, takie jak wykorzystanie rozbudowanych zapór sieciowych i haseł w celu zabezpieczenia dostępu do danych osobowych. Dbamy również o to, żeby dostęp do danych osobowych mieli wyłącznie pracownicy i osoby trzecie, którym jest to niezbędne w celu wykonywania swoich obowiązków, w szczególności zapewnienia funkcjonowania, rozwijania lub ulepszania usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Każda osoba mająca dostęp do danych osobowych jest zobowiązana do zachowania ich poufności i przeszkolona w zakresie ochrony danych osobowych.
 

VII. Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz szereg praw. Każde z nich podlega warunkom określonym w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych 2016/679 i przepisach krajowych (we Francji ustawa o informatyce i swobodach z dn. 6 stycznia 1978 r. z późn. zm.).

 • Prawo dostępu do danych – masz prawo otrzymać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz uzyskać inne informacje (podobne do tych zawartych w niniejszej polityce prywatności) o sposobie ich przetwarzania. W ramach prawa dostępu do danych możesz zwrócić się do nas z prośbą o dostarczenie Ci kopii danych, które Cię dotyczą. Dzięki temu możesz upewnić się, czy wykorzystujemy Twoje dane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przekazania takich informacji w przypadku, gdyby zawierały dane jakiejkolwiek innej osoby, albo prowadziły do ich ujawnienia lub mogły naruszać prawa innej osoby.
   
 • Prawo do sprostowania danych – możesz żądać od nas sprostowania Twoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. jeżeli wystąpił błąd w nazwisku lub w adresie).
   
 • Prawo do usunięcia danych – czyli „prawo do bycia zapomnianym”, na mocy którego, mówiąc prosto, możesz żądać usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, na przykład jeśli ich przetwarzanie nie jest już niezbędne albo stało się sprzeczne z prawem. Prawo do usunięcia danych nie jest jednak prawem bezwzględnych i istnieje szereg wyjątków wykluczających możliwość skorzystania z niego, na przykład, jeżeli wykorzystanie danych jest nam niezbędne do obrony roszczeń przed sądem lub do wywiązania się z obowiązku prawnego.
   
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – masz prawo do „zablokowania” albo ograniczenia dalszego przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, jeżeli uznamy, że można ograniczyć ich przetwarzanie zamiast je usuwać. W przypadku ograniczenia przetwarzania będziemy mogli nadal przechowywać Twoje dane, ale nie będziemy już mogli ich wykorzystywać.
   
 • Prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać i ponownie wykorzystać niektóre dane osobowe i przekazać je na swój własny użytek innym firmom (innym administratorom danych). Dotyczy to wyłącznie danych, które zostały nam dostarczone, które przetwarzamy na podstawie zgody oraz w celu wykonania umowy i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię dotyczących Cię danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możemy również na Twoje żądanie przesłać dotyczące Cię dane bezpośrednio innemu administratorowi danych (o ile jest to technicznie możliwe).
   
 • Prawo do sprzeciwu – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec niektórych sposobów przetwarzania danych, jeżeli podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes Expascience. Będziemy jednak mogli nadal przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub jeżeli będzie nam to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w tym celu.
   
 • Prawo do cofnięcia zgody – jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, możesz w dowolnym momencie cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
   
 • Prawo do przekazania nam instrukcji dotyczących wykorzystania danych po Twojej śmierci - masz prawo przekazać nam instrukcje dotyczące przetwarzania dotyczących Cię danych (np. ich zachowania, usunięcia lub ujawnienia) po Twojej śmierci. Możesz w dowolnym momencie zmienić lub odwołać te instrukcje.
   

VIII. Strony zewnętrzne

W Serwisie mogą być zamieszczane hiperłącza do innych stron internetowych należących do podmiotów trzecich. Informujemy, że niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu. Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych przez podmioty trzecie na ich stronach internetowych, nawet jeżeli zamieszczamy w Serwisie linki do tych stron. Zalecamy uważnie zapoznawać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.
 

IX.  Jak się z nami skontaktować?

Niniejsza polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Poinformujemy Cię o każdorazowej istotnej modyfikacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
W razie pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować mailowo pod adresem mypersonaldata@expanscience.com lub pocztą pod adresem:


Laboratoires Expanscience
Service Juridique
1 place des Saisons
92048 Paris La Défense Cedex - France

Zanim dokonamy oceny wniosku, możemy poprosić Cię o podanie nam dodatkowych informacji, które pozwolą nam Cię zidentyfikować. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosku, jeżeli nie przekażesz nam wymaganych informacji i, w związku z tym, nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować.
Jeżeli nie będziesz zadowolony z odpowiedzi na Twój wniosek, lub uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. We Francji organem nadzorczym jest Commission Informatique et Libertés (CNIL) – Komisja ds. Informatyki i Swobód (www.cnil.fr).

top of page